Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за наемане на кемпер от фирма

„ГЛОБЪЛ ТРИП КОНСУЛТ“ ЕООД

1. Резервация

Резервация на кемпер се прави в резервационната система от сайта по и-мейл или телефон, както следва:

– при договаряне и резервиране на избрания кемпер се заплаща 30 % депозит от договорената сума. След извършване на плащането получавате писмено потвърждение, че кемпера е резервиран за датите посочени от Вас;

– до 1 седмицa или по-малко преди започването на наемния период – трябва да бъдат внесени – останалите 70% от наема за договорения период на ползване на кемпера и да се предоставят копие от шофьорска книжка и копие от лична карта или международен паспорт

2. Гаранционен депозит:

При наемане на кемпера се внася ГАРАНЦИОНЕН депозит в размер на както следва:

– Депозит Рено AHORN –  2 000 лв.
– Депозит Фиат KNAUS – 2 000 лв.
– Депозит Фиат RIMOR – 2 000 лв.

2.1 В случай на отказ от ползване на услугата от страна на НАЕМАТЕЛЯ, който е заплатил депозита се прилагат следните правила за възстановяване на същия:

2.1.1 Ако отказът е направен до 30 (тридесет) дни преди датата на предаване на превозното средство НАЕМОДАТЕЛЯТ възстановява на НАЕМАТЕЛЯ 100 % от заплатената сума;

2.1.2 Ако отказът е направен до 15 дни (петнадесет) дни преди датата на предаване на превозното средство НАЕМОДАТЕЛЯТ задържа 50% от заплатената сума.

2.1.3 Ако отказът е направен по-малко от 15 дни (петнадесет) дни преди датата на предаване на превозното средство НАЕМОДАТЕЛЯТ задържа 100% от заплатената сума.

Депозита се възстановява изцяло при завръщане, когато:
– няма повреди върху кемпера и оборудването на хотелската част, както и върху цялата външна част на кемпера;
– кемпера се освободи в определеното време и място, чиста и заредена с гориво, с почистена тоалетна касета, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/.

3. Плащания:

НАЕМОДАТЕЛЯ приема следните форми на плащания:

– в брой;
– БАНКОВ ПЪТ I ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА I IBAN: BG37FINV91501017087237 I „ГЛОБЪЛ ТРИП КОНСУЛТ“ ЕООД

4. Шофьори

Шофьорите трябва да са на възраст между 25-60 години и да имат шофьорска книжка от поне 3 години, категория Б. Всеки шофьор, на който му са наложени медицински или законови ограничения за шофиране трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително. Шофьорската книжка и талона се представят за проверка при оформяне на документите.

5. Съхраняване на багажа и личния автомобил

Предоставяме на НАЕМАТЕЛЯ безплатен охраняем паркинг за времето през което той ползва кемпера. НАЕМОДАТЕЛЯ носи отговорност за целостта им след съставяне на приемо-предавателен протокол.

6. Наемен период:

Наемането на кемпера става в работен ден от 08.00 до 17.00 ч. от базата в гр.София

Освобождаването на кемпера става не по-късно от 17.00 ч. в деня, до когато е сключен договора, като е възможно и по-късно връщане при предварителна уговорка между страните, но не по-късно от 20.00 ч.!

ВАЖНО!!! Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера.

7. Наем

7.1. В цената за наем се включват:
– Пълно автокаско и автоасистанс за Европа;
– Застраховка гражданска отговорност;
– Пълен резервоар гориво;
– Пълен резервоар с чиста вода;
– Почистена тоалетна касета;
– Пълна бутилка газ пропан;
– Пълномощно за управление на автомобила на български и английски език;
– Стойка за велосипеди –  за 3 или 4 бр. велосипеди;
– Кухненско оборудване – чинии, чаши, вилици, ножове;

7.2. В цената за наем не се включват:
– Наем на велосипед- 10 лв. на ден или не повече от 50 лв. за целия период;
– Къмпинг маса с четири стола – 50 лв. за целия период;
– Спално бельо за до 4 човека – 50 лв. за целия период;
– Такса „Подготовка“ (включва почистване вътрешно и външно, зараждане тоалетната касета с препарат, предоставяне на химически таблетки, бутилка заредена с газ пропан и др.)- 100 лв.

8. Застраховки

НАЕМОДАТЕЛЯ осигурява застраховка гражданска отговорност и пълно каско. Личната собственост не се покрива от застраховката, ако е оставена без надзор.

9. Задължения на НАЕМАТЕЛЯТ

– Да използва наетия автомобил по предназначение;

– Да се отнася грижливо към автомобила, да съхранява документите и ключовете на автомобила винаги със себе си;

–  Да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност ( при договори сключени за период над 14 дни) и да поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда или съмнения за такава на наетия автомобил в периода на валидност на договора, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил, като отстраняването им се извършва от компетентни лица и/или сервизи, след задължително съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ;

–  При настъпване на злополука, щета или повреда, да извика органите на КАТ/Пътна Полиция, независимо по чия вина е щетата, да спази всички изисквания относно съставяне на протоколи и други документи, както и да предприеме всички необходими мерки за спасяване, предотвратяване или намаляване на щетите по наетия автомобил;

–  Да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ при злополука, да съобщи всички факти, обстоятелства и данни свързани със застрахователното събитие, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и Застрахователната компания, към която е застрахован предоставеният кемпер, за изясняване на случая;

–  В случай на кражба на наетия автомобил, да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ, като задължително трябва да бъдат представени от НАЕМАТЕЛЯ контролния талон и ключовете на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯТ се задължава в срок от 30 /тридесет календарни дни/ да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил, записана в полицата „Пълно автокаско” на наетия кемпер, като в този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва и правото да предяви към НАЕМАТЕЛЯ и допълнителни претенции по настоящия договор за наем за пропуснати ползи.

НАЕМАТЕЛЯТ няма право:

– Да отдава на други лица управлението на наетия кемпер, с изключение на упълномощените от НАЕМОДАТЕЛЯ за това лица, както и да нарушава държавните граници, ЗДП, ППЗДП, действащите закони на Република България и законите на държавите, в които пребивава.

10. ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

10.1 НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които НАЕМАТЕЛЯТ или трето лице предизвика в следствие на техническа неизправност, доказана с независима техническа експертиза;

10.2 НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави кемпера на НАЕМАТЕЛЯ в уречения ден и час съгласно договора за наем, почистен отвън и отвътре, със зареден догоре резервоар с гориво, със зареден резервоар за питейна вода, 1 или 2 заредени бутилки с газ (в зависимост от продължителността на наемния период);

10.3 При възникване на повреда по кемпера, вследствие на износване по време на наемния период, то НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за възникналата повреда. Ако повредата не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа и/или възпрепятства НАЕМАТЕЛЯ да използва кемпера до края на наемния период, то НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ кемпер с подобни параметри или когато това не е възможно да възстанови на НАЕМАТЕЛЯ сумата, равняваща се на неосъществения период по договора за наем;

10.4 НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последствия при неспазване от страна на НАЕМАТЕЛЯ на Законодателството и/или Закона за движение по пътищата на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период;

10.5 НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за притежание и пренасяне на забранени субстанции, упойващи вещества, оръжие, боеприпаси, опасни химикали, произведения на изкуството, без документ за собственост от страна на НАЕМАТЕЛЯ, които са в нарушение със Законодателството и/или Закона на съответната страна, в която пребивава НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период;

10.6 НАЕМОДАТЕЛЯT не носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали в следствие от тях! Всички разноски по извършване на ремонтите, репатриране и други са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. Не се полага замяна на автомобила в този случай

11. Неизправности, повреди, щети, злополуки и ремонт:

Ако възникнат някакви неизправности или повреди в кемпера след започването на наемния период, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ по телефона веднага.
11.1 НАЕМАТЕЛЯТ е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.
11.2 В случай на злополука НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната ,в която е настъпило ПТП и НАЕМОДАТЕЛЯ.
11.3 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. В противен случай след завръщане, всички разходи по ремонта са за негова сметка. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да проверява редовно нивото на масло в двигателя, налягането на гумите и всички останали течности по двигателя на кемпера.
АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА КЕМПЕРА ДА ТЕГЛИ ИЛИ ДА БЪДЕ ТЕГЛЕНА ОТ ДРУГО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО!
11.3.1 Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на НАЕМАТЕЛЯТ, са за негова сметка.
11.4 НАЕМАТЕЛЯТ няма да получи друго возило, ако е използвал кемпера недобросъвестно или повредата е причинена от небрежност.
Шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол и/или наркотици, назависимо че има документ за ПТП издаден от съответните органи.
11.5 При повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание от Трета страна /доказано с протокол от Пътна полиция/, а не от НАЕМАТЕЛЯ, която го възпрепятства от пълноценно използване на кемпера, е необходимо незабавно уведомяване на НАЕМОДАТЕЛЯ и предприемане на следните действия от страна на НАЕМАТЕЛЯ:
* ремонт в най-близкия сервиз. Сервиза трябва да бъде оторизиран и напълно изряден с издаване на счетоводен документ за ремонт;
* използване на Пътна помощ
При условие, че НАЕМОДАТЕЛЯ не може да осигури друг кемпер до края на наемния период, ще възстанови на НАЕМАТЕЛЯ само сумата, равняваща се на неизползваните дни. Това ще стане, след като НАЕМОДАТЕЛЯ получи от своя страна застраховката по тази злополука.
11.6 Всички суми по предходната точка, заплатени от НАЕМАТЕЛЯ, се възстановяват от НАЕМОДАТЕЛЯ при представянето на оригинални фактури при завръщане.
11.6.1 За ремонт, смяна, при спукване или експлозия на гума, разходи не се възстановяват.

11.6.2 Самоучастието на НАЕМАТЕЛЯ във всяка щета е до сумата платена от него, като гаранционен депозит.

11.7 НАЕМОДАТЕЛЯ не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна.
11.8 НАЕМОДАТЕЛЯ не носи отговорност при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./, които възпрепятстват провеждането на пътуването.

12. Домашни животни

Вземането на домашни животни е разрешено само с предварителното и изрично одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. Обръщаме внимание, че воденето на домашно животно може да доведе до завишена нужда от ремонт и почистване, а с това и допълнителни разходи, които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

13. Анулиране на резервация и неустойки:

НАЕМОДАТЕЛЯ си запазва правото да анулира резервацията, когато:
шофьорска книжка или лична карта са с изтекъл срок или срокът им изтича по време на пътуването, не е предоставен гаранционен депозит.

В случай, че НАЕМАТЕЛЯ прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.

14.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Кемперът се отдава от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ с приемно-предавателен протокол в изрядно техническо състояние, почистен отвътре и отвън, както и със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!